10 ГОДИНИ В АЛЕЯТА НА БЕЗСМЪРТНИТЕ

 

Преди десет години, на 17-и декември почина другарят Ким Чен Ир, Председател на Държавния комитет по отбраната на Корейската народно-демократична република.
На този ден много хора по света си спомнят за него и почитат паметта му.
Политически ветеран с огромни заслуги към социализма, той ще остане в паметта на човечеството с дълбочината на философската си мисъл, със своята висока нравственост и с искреното си човеколюбие.
В областта на философията другарят Ким Чен Ир творчески развива идеите на другаря Ким Ир Сен за ролята на субективния фактор в развитието на обществото, с което се превръща в основоположник на нова философия. Тази философия поставя човека в центъра на Вселената не само като най-висш неин продукт, но и като самоосъзнат, съзнателен и творчески неин преобразувател. Както посочва другарят Ким Чен Ир, „Не на обективните условия, а на човека принадлежи решаващата роля в историческото развитие”. Пак другарят Ким Чен Ир допълва, че общественото движение наистина е движение на материята, „Само че – допълва той – в природните движения субект не съществува, а в същото време в общественото движение има такъв.”
От решаващата роля на субекта пълководецът извежда и най-важните особености за пълноценното му съществуване.
Ким Чен Ир посочва три момента, без които е невъзможно да се води щастлив и пълноценен човешки живот:

  • Изясняване и разясняване на истинската същност на достойния човешки живот;
  • Животът на човека да протича неизменно в дух на другарство, сплотеност и колективизъм;
  • Изясняване и  разясняване на ценноста на човешкия живот като най-висшата ценност в природата;

Опирайки се на принципа на другаря Ким Ир Сен, гласящ „Да се прекланяме пред народа като пред слънце!”, другарят Ким Чен Ир достига до извода, че най-важното качество на истинския ръководител е да обича своя народ и да посвещава цялата си същност на осъществяването на народните интереси. В тази връзка той пояснява следното:
„За да може в социалистическото общество да се провежда истинска високонравствена политика, трябва да се издигне такъв политически ръководител, който притежава чувство на безгранична любов към народа. Политическият ръководител при социализма трябва да има не само способности, но преди всичко да въплъщава в себе си благородна нравственост, проявяваща се в чувството на безкрйна любов към своя народ.”
Или както казва другарят Ким Чен Ир, любовта към човека и грижата за народния живот са пробният камък, проверяващ истинските достойнства на всеки революционер и политик, а живот, посветен на народните маси е най-прекрасния и благородния. Тези принципи са основа на основите на неговата политика.
Какво различава неговата нова политическа философия от политическата философия на широко известният, традиционен марксизъм-ленинизъм?
Класическият марксизъм-ленинизъм определя политиката в класовите общества като „отношения между класите”, изразяващи се в класова борба за защита и осъществяване на техните базисни, икономически интереси, чийто венец е диктатурата на пролетариата. Това е голяма крачка напред за преодоляване на представите за политиката като средство за подчиняване волята на масите на волята на господстващите малцинства и по същество е вярно, но e недостатъчно за отразяване на облика и същността на народните маси, които осъществяват политическите действия.
Другарят Ким Чен Ир определя политиката като обществена функция, призвана в единен порядък да организира и управлява всички членове на обществото в съответствие с изискванията и интересите на определени класи или на обществения колектив.
Ако икономиката е обществена функция, осъществяваща производството, разпределението, обмена и потреблението на материалните блага, то политиката като обществена функция осъществява управлението на действията на хората в единен порядък съобразно съответни, изведени като приоритет обществени интереси.  Въпреки, че ядрото на тези интерси е концентрираният израз на икономиката, те са относително обособени и имат свое собствено, относително самостоятелно битие.
Когато политиката се провежда съгласно изискванията на социалистическия обществен колектив, това означава, че тя се провежда в съответстие с изискванията и потребностите на хората към повече самостоятелност и независмо, че управлението се извършва представително, от избраните от народа представители, а не винаги пряко и директно, то е израз на народната самостоятелност. Или, както подчертава другарят Ким Чен Ир, политиката е призвана да обединява хората и да управлява тяхната дейност по преобразуване на природата и обществото, т.е. да насочва, организира и контролира човешката творческа дейност. И за да може да се осъществява тази управленска дейност, на първо място трябва да се постави и осъществи управлението на човешкото съзнание. Понеже политиката в класовите общества винаги има класов характер, политиката, която произтича от потребностите и интересите на народа, е народна политика, принадлежаща на народа и произтичаща от него, а политката, която е функция от потребностите и интересите на експлоататорските класи не е народна, а на неговите експлоататори.
Политиката, изградена върху идеите чучхе, е истинска социалистическа политика и представлява обществена функция за обединяване и управление на трудовите хора - осъществяваща се чрез изграждане на тяхната съзнателност, чрез възпитаване в дух на самостоятелност, чрез насочване на тяхната творческа енергия - с една единствена цел: преобразуване на природата и обществото в интерес на тези трудови хора.
Това научно определение е най-вярното определение, защото поставя в центъра народните маси и техните цялостни интереси, а не тясно-икономическите или интересите на шепа представители на привилегированите класи и техните слуги.
По отношение на народа политиката на Корейската трудова партия е политика на любов и доверие, опираща се върху социалистичеката нравственост. Характеризирайки  тази политика, другарят Ким Чен Ир изтъкваше следното: „Политиката на нашата партия е политика на доверие и любов към народа, тя е високонравствена политика.”
Обществена функция, изграждаща сред народа сплотеност, любов и доверие – такава е политиката, поставяща в центъра на своето внимание интересите на народните маси. Тя е действеното отрицание на политиката, провеждана от експлоататорските класи. Политиката на експлоататорските класи от началото до края си е политика на угнетяване и експлоатация на народа, политика на тези, които предават, продават и ненавиждат своя народ.
Възможността да се провежда политика на сплотеност, разбирателство, любов и доверие сред масите произтича не от някакви абстрактни хуманистични хрумвания, нагласи и съображения, а от действителното обстоятелство, че народът от обект на политиката се е превърнал в неин стопанин. Постигайки политическа и икономическа свобода след победа в класовата битка, трудoвите хора превръщат политиката в действително народна. Затова и главното съдържание на политиката, основана на идеите чучхе, са безграничната любов и системно проявяваното доверие към народните маси. Народът е най-ценното същество в света и е негов собственик и стопанин. Ето защо политиката на любов към народа се изразява в издигането на народните потребности и на народния интерес в най-висша ценност, а последователната защита и реализация на тази ценност в самоотвержена служба на народа е проява на най-висшите човешки добродетели и същевременно е най-висш човешки дълг.
След смъртта на другаря Ким Чен Ир величието му са принудени да признаят даже неговите врагове.
Така например „Гласът на Америка“ в своя емисия излъчи следното: „Естествено, трябва да се признае, че Ким Чен Ир е политически лидер от специално естество, невиждан досега в световната история. Той е социалистически, политически и военен деятел, притежаващ удивителна и абсолютна вяра в социализма, преданост към социалистическата кауза и издръжливост.“
Вакабаяси – японски политически деятел – коментира личността му по следният начин: „С увереност можем да твърдим, че Ким Чен Ир, Председател на Държавния комитет по отбраната на КНДР, е отличаващ се със своята принципност политически деец, съчетаващ едновременно твърдостта и добротата, удивителен стратег, способен без сражения да побеждава своите противници.“
Горан Персон, бивш министър-председател на Швеция в периода 1996-2006 и председател на Съвета на Европа от януари до юни 2001 година, който начело на делегация на Европейския съюз лично е посещавал Корейската народно-демократична република, споделя официално, че Ким Чен Ир е най-добрият лидер сред лидерите на различните страни по света, с които някога се е срещал.
Дори Мадлен Олбрайт след нейното посещение в Пхенян начело на делегация от САЩ, наброяваща повече от 200 души, представя на Бил Клинтън, тогавашния президент на Съединените американски щати доклад, в който буквално е написано следното:
„Ким Чен Ир е съвършено различен от образа на човека, който сме си представяли. Неговата теоретична концепция е стройно систематизирана и достатъчно логична. Той прониква в кълбото от най-заплетени и сложни международни проблеми на съвременността. Освен това се отличава с точност на анализа и разсъжденията, с широк размах, с великодушие и трезвост, проявявани при решаването на всички проблеми. Той сериозно, внимателно и докрай се вслушва в изказването на своя събеседник и напълно го разбира, така че да се разговаря с него винаги е интересно. Следователно, в хода на диалога човек неминуемо и незабележимо се оказва въвлечен в дълбините на света на теоретичните твърдения и коцепции на Ким Чен Ир.
...В закючение: аз не мога да не призная, че Ким Чен Ир е удивително ерудиран лидер, който в политиката, икономиката, културата, военното дело, дипломацията и широк спектър от най-разнородни проблеми е теоретично ясен, дълбоко убеден, смел и коректен.“
В управленската философия, разработена от Ким Чен Ир по отношение на вождовете на революцията, има още един основополагащ момент – за да станеш ръководител, ползващ се с поддръжката и доверието на своя народ, трябва да имаш способностите и качествата на народен водач и задоволително да изпълняваш неговия дълг и роля.  Личните качества, умения и способности на истинския ръководител не са дадености, получени от самосебе си. Те се изграждат, укрепват, развиват и проявяват върху основата на неговия мироглед и политически убеждения, прилагани в ежедневната практика. И Ким Чен Ир неуморно работеше, за да изгражда тези качества както у себе си, така и в корейските ръководители от всички йерархични степени и всички поколения. Такива качества под неговото ръководство бяха изградени и в днешния Преседател на държавния съвет на Корейската народно-демократична република, другарят Ким Чен Ун. Той, също както и другарят Ким Чен Ир, продължи традицията на ръководство на място, вдигайки народа за претворяване в живота на кимченирските завети. Осветявайки ориентирите и чертаейки пътищата за осъществяването на заветите, като ръководител на корейския народ Ким Чен Ун изигра решаваща роля за постигането на грандиозни успехи в това направление.
През последното десетилетие Корейската народно-демократична република измени неузнаваемо своя облик, постигайки успехи, изумяващи света. Само през последната година в експлоатация бяха въведени много и различни съвременни заводи, които съдействаха за развитието на страната и за подобряването на живота на населнието. В страната с усилени темпове продължи строителството на язовири, жилища, болници и спортни площадки. Забележителни са успехите в селското стопанство, а традиционно силната военна мощ на страната отново се увеличи.
Докрай и последователно да се осъществят предначертанията на Ким Чен Ир – такива са твърдите убеждения и несъкрушимата воля на корейския народ.
И да, спокойно може да се каже, че изминалите 10 години бяха години на осъществяването на заветите на другаря Ким Чен Ир.

Камен Тасков